Degas, The Ballet Rehearsal (Adagio)
1876

 

Back                Previous                Next