Garden of the Master of Fishing Nets (Wangshi Yun),
Suzhou, 17th c.

 

Back                Previous                Next