Houdon, George Washington
1788-92

 

Back                Previous                Next