Kauffmann, Cornelia,
Mother of the Gracchi
1785

 

Back                Previous                Next