Rodin, Monument to Balzac
1897-98

 

Back                Previous                Next