<i>Average Community</i> (2010), 86 min. Fred Zara, dir.